Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez CORBA.PL sp. z o.o. sp. k.
w ramach serwisu www.corba.pl

  

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług spółki CORBA.PL Sp. z o.o. sp. k. świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.corba.pl. Opracowany został w oparciu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

2. Kontakt z właścicielem serwisu jest możliwy pod adresem email: biuro@corba.pl.

3. Korzystając z serwisu, a w szczególności dokonując rezerwacji, zapisu, zgłoszenia lub kierując zapytanie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

4. Akceptując niniejszy Regulamin, Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu.

5. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych określa Polityka Prywatności.

  

II. Definicje

 Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 a) Ustawa - ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

b) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 

c) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683)

d) Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

e) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

f) Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

g) Serwis - serwis internetowy www.corba.pl, w ramach którego Użytkownicy maja możliwość zapoznania się z katalogiem usług świadczonych przez spółkę CORBA.PL sp. 

z o.o. sp. k. i mogą zawierać umowy.

h) Corba.pl - spółka będąca właścicielem serwisu www.corba.pl, działająca pod firmą CORBA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Nowej 17D/4 w Starej Iwicznej,  05-500 Piaseczno, KRS 0000649467, NIP 1231331022, REGON 365970891.

i) Usługodawca - Corba.pl.

j) Administrator danych lub Administrator – Corba.pl Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy 

ul. Nowej 17D/4 w Starej Iwicznej,  05-500 Piaseczno.

k) Użytkownik – odwiedzający stronę www.corba.pl.

l) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca w ramach Serwisu: rezerwacji, zapisu lub zgłoszenia na rejs, kurs czy szkolenie, jak również  kierująca zapytanie dotyczące sprzedaży lub czarteru jachtu,  transportu autokarem, organizacji wyjazdowych spotkań firmowych albo wyrażająca zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych.

m) Konsument - klient, będący osobą fizyczną, który zawiera ze sprzedawcą umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

n) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

o) Urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do połączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, np. komputer, tablet, smartfon. 

p) Umowa - umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawarta pomiędzy Corba.pl 

a Klientem.

q) Zamówienie - rozumiane jako rezerwacja, zapis lub zgłoszenie.

r) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

s) Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 III. Warunki techniczne

 Korzystanie z serwisu, a w szczególności dokonywanie rezerwacji,  zapisów, zgłoszeń oraz kierowanie zapytań jest możliwe, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym. Tj. połączenie 

z siecią Internet, przeglądarka zasobów internetowych umożliwiająca przeglądanie stron www oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Wymagane jest również zainstalowanie programu obsługującego pliki w formacie PDF. 

IV. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. W ramach Serwisu, Corba.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami 

dotyczącymi propozycji: sprzedaży jachtów, organizacji: rejsów, szkoleń, kursów, czarterów, transportu autokarem, wyjazdowych spotkań firmowych oraz dokonanie rezerwacji, zapisu lub zgłoszenia. 

2. Użytkownik może również zapoznać się z propozycjami ubezpieczeń oraz zamówić otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych.

3. W celach, o których mowa w ust.1 Corba.pl udostępnia Użytkownikom specjalną wyszukiwarkę, ułatwiającą dokonanie wyboru usługi poprzez wskazanie szczegółowych kryteriów, tj. kraj, akwen, termin. Istnieje również możliwość uzyskania informacji 

w zakresie świadczonych usług za pośrednictwem tzw. „Live czatu” oraz zapytania skierowanego przy pomocy udostępnionego formularza.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności  dotyczących warunków rezerwacji, zapisów i zgłoszeń zastosowanie znajdą postanowienia zawartej z Klientem Umowy.

 

V. Zasady korzystania z Serwisu

 

1. Użytkownik może dokonać wyboru spośród dostępnych na stronie propozycji świadczenia usług, używając w tym celu wyszukiwarki, o której mowa w pkt. IV ust. 2, lub korzystając z zakładek (tj. czartery, sprzedaż jachtów, rejsy, szkolenia, dla firm, autokar). Zaprezentowany wynik wyboru Użytkownika zawiera opis świadczenia i określenie ceny.

2. Decydując się na dokonanie rezerwacji, zapisu czy zgłoszenia Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu, warunków zamieszczonych w opisie świadczenia oraz  zapoznania się z Polityką Prywatności.

3. Złożenie Zamówienia poprzez wybór przez Użytkownika opcji „rezerwuj” jest równoznaczne ze złożeniem Corbie.pl oferty zawarcia Umowy według specyfikacji wskazanej w formularzu.

4. Zamówienie może nastąpić drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, poprzez kontakt telefoniczny na następujące nr tel.: 601370190 (czartery i sprzedaż jachtów), 575370190  (rejsy),  605725559 (czartery) lub mailowy: biuro@corba.pl

5. Niezwłocznie po dokonaniu Zamówienia Corba.pl przesyła Klientowi pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informację potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacją. Jest to równoznaczne z przyjęciem oferty.

6. Moment otrzymania przez Klienta oświadczenia Corby.pl o przyjęciu Zamówienia 

do realizacji należy poczytywać jako moment zawarcia umowy sprzedaży.

7. W celu dokonania rezerwacji, zapisu lub zgłoszenia niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz warunki zamieszczone w opisie świadczenia, jak również by zapoznał się z treścią Polityki Prywatności.

8. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, w niedzielę lub w dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu roboczym.

9. Dokonanie płatności za złożone Zamówienie może nastąpić w następujących formach: tradycyjny przelew lub płatność gotówką w biurze Usługodawcy.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 

1. Przetwarzanie danych osób fizycznych przez Usługodawcę dotyczy danych Użytkowników Serwisu oraz danych podawanych przez Klientów podczas składania Zamówień. 

2. Corba.pl pełni funkcję Administratora w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w ust. 1. i oświadcza, że przedsięwzięła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają ochronę danych odpowiednią do zagrożeń oraz przetwarzanych kategorii danych osobowych. W szczególności Corba.pl zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

VII. Odpowiedzialność

 

1. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty 

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć Serwis 

w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Przerwy techniczne w działaniu Serwisu nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia zakłóceń w realizacji usług wywołanych siła wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, czy oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym Usługobiorcy.

 

VIII. Reklamacje

 

1. Corba.pl podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu 

w zakresie odpowiadającym aktualnej wiedzy technicznej. Jednocześnie zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Użytkownik może zgłosić reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z korzystaniem z Serwisu poprzez przesyłanie jej treści drogą elektroniczną na adres: biuro@corba.pl

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres kontaktowy) i opis zaistniałego problemu (wady i nieprawidłowości). 

4. Corba.pl niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.

IX. Prawa autorskie

 

1. Zdjęcia i graficzne elementy zamieszczone na stronie www.corba.pl stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim oraz są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody spółki Corba.pl.

2. Udostępnianie w Serwisie wizerunku Klienta w postaci zdjęć, na których się znajduje odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez niego zgody w związku z art. 81 Ustawy o prawie autorskim. Usługodawca oświadcza, że wizerunek Klienta będzie wykorzystywany wyłącznie w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Corba.pl zastrzega sobie prawo 

do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeks cywilny i Ustawa, przy czym zastosowania nie znajdzie Ustawa o prawach konsumenta.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2018 r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

 

 

Zgadzam się

Strona używa plików cookie w celu poprawy jej funkcjonalności. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz przetwarzania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.