Warunki Uczestnictwa

Prawa i obowiązki Uczestnika

1. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Uczestnika oraz pozostałej załogi - Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń kapitana jachtu (zwanego dalej skipperem) i przestrzegania na jachcie zasad dobrej praktyki morskiej oraz Kodeksu Morskiego (w szczególności, gdy jacht jest w morzu - do zakazu przebywania pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających i psychotropowych zakazanych w miejscu wykonania umowy).

2. Uczestnicy rejsu są zobowiązani do wpłacenia armatorowi w momencie zaokrętowania kaucji w wysokości określonej w umowie  na poczet ewentualnych szkód powstałych na jachcie (szkody powstałe na jachcie nie dotyczą tych powstałych na skutek ewidentnych błędów i rażących zaniedbań skippera, jako kapitana jachtu). Kaucja zostanie zwrócona w całości w momencie wyokrętowania, jeśli nie powstaną straty na jachcie. Ewentualne potrącenia będą wynikały z cennika przedstawionego przez firmę czarterową w porcie zaokrętowania i będą równo dzielone na wszystkich załogantów oraz skippera jachtu.

3. Uczestnik zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszelkich obowiązkach związanych z przebywaniem (żeglowanie) na jachcie morskim (uczestnictwo w wachtach nawigacyjnych, przygotowywanie posiłków, utrzymywanie porządku na jachcie itp.) W wypadku niedostosowania się do poleceń skippera, nagannego zachowania lub powodowania zagrożenia dla innych uczestników rejsu skipper ma prawo odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w rejsie nakazując opuszczenie pokładu w najbliższym porcie. W takim przypadku Uczestnik nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów oraz zapłaconej za rejs ceny.

4. Uczestnik oświadcza, iż posiada umiejętność pływania oraz, że Jego stan zdrowia nie wyklucza możliwości uprawiania żeglarstwa morskiego. Osoby nie umiejące pływać, dla swojego bezpieczeństwa, zobowiązują się do przebywania na jachcie w kamizelkach ratunkowych oraz bezwarunkowo na każdorazowe polecenie ich założenia przez skippera.

5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie na zasadach określonych w umowie.

 

Prawa i obowiązki Organizatora

6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki skippera, który posiada odpowiednie uprawnienia, wymagane przez przepisy kraju, pod którego banderą jacht został zarejestrowany.

7. Organizator zobowiązuje się do wystawienia po rejsie każdemu Uczestnikowi „Opinii z rejsu” oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w książeczce żeglarskiej – wymaganych przy ubieganiu się o wyższe stopnie żeglarskie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rejsu przed jego rozpoczęciem, z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej) na zasadach określonych w umowie.

9. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości wszystkich świadczeń, które nie zostały wykorzystane przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w sytuacjach gdy stan zdrowia Uczestnika nie pozwala na Jego dalsze uczestnictwo w rejsie oraz w przypadku dobrowolnej rezygnacji przez Uczestnika z części lub całości rejsu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie trwania rejsu, z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadkach działania siły wyższej, złych warunków atmosferycznych, awarii powstałych na jachcie w czasie trwania rejsu, zawinionego działania lub zaniechania Uczestnika.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na jachcie wynikające z rażącego niedbalstwa i winy umyślnej Uczestnika. Organizator ma prawo domagać się od Uczestnika zwrotu poniesionych kosztów na usunięcie szkody wynikłej z winy Uczestnika.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione lub zniszczone w trakcie trwania rejsu.

Zgadzam się

Strona używa plików cookie w celu poprawy jej funkcjonalności. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz przetwarzania przez nas danych osobowych zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.